Verenigingen luiden noodklok; college ontvankelijk

maandag 5 juli 2021 12:19

Blik op Zeewolde- Een aantal verenigingen op sportpark De Horst heeft de noodklok geluid bij de gemeente. De reden hiervan is dat zij binnen 2 á 3 jaar problemen voorzien bij het betalen van het groot onderhoud en vervanging van de sportvelden. In 2020 is aan adviesbureau Derks & Gosen opdracht gegeven een zogenaamde quickscan uit te voeren.

Hiermee is per vereniging op sportpark De Horst de financiële situatie in kaart gebracht. Uit
de quickscan blijkt dat enkele verenigingen op sportpark De Horst binnen 2 á 3 jaar een
accommodatieprobleem hebben als zij geen financiële steun krijgen voor groot beheer- en
onderhoudsvraagstukken.Het college van burgemeester en wethouders sloot zich niet af voor dit noodsignaal en heeft een plan gemaakt.

Op basis van het in het rapport opgenomen scenario ‘noodzakelijk’ op korte termijn (2021-
2025) een investeringssubsidie van € 808.000,- beschikbaar te stellen voor behoud van de op
het sportpark gevestigde verenigingen;
Op basis van het in het rapport opgenomen scenario ‘nuttig’ op middellange termijn (2026 –
2029) een investeringssubsidie beschikbaar te stellen van € 164.000,- voor instandhouding
van de op het sportpark gevestigde verenigingen.
Als de gemeenteraad op 30 september instemt met het voorstel van het college, ondertekenen de
verenigingen de intentieverklaring

In de periode 2004-2006 zijn de sportvelden en clubaccommodaties op sportpark De Horst op
verzoek van de gemeente geprivatiseerd. Hierdoor werden verenigingen zelf verantwoordelijk voor
het onderhoud en de vervanging van velden en accommodaties. Enkele verenigingen hebben destijds
een startkapitaal ontvangen, omdat ze vooraf niet konden sparen voor eventuele investeringen in de
gebouwen of sportvelden. Dit bedrag is toen gebaseerd op inschattingen en aannames, zoals de
bevolkingsgroei van het dorp en landelijke sporttrends.

Daarnaast zijn voor de kunstgrasvelden (langere) afschrijvingsperiodes aangehouden dan nu gebruikelijk is. Verenigingen moeten daarom meer reserveren voor groot onderhoud en vervanging. Door inzet van medewerkers, vrijwilligers en jaarlijkse subsidies is de afgelopen jaren veel bereikt, maar kon onvoldoende gespaard worden voor grote renovaties of vervanging. Zonder investeringen in renovatie, vervanging en/of innovaties zullen de velden uiteindelijk afgekeurd worden, waardoor het voortbestaan van de verenigingen wordt bedreigd.

Om te voorkomen dat verenigingen door het uitblijven van investeringen in renovatie, vervanging
en/of innovaties achterblijven en uiteindelijk omvallen, is in samenwerking met de gemeente
gewerkt aan een geïntegreerde business case voor sportpark De Horst. Er zijn 3 scenario’s
uitgewerkt; een nul-scenario, een noodzakelijk en een nuttig scenario. In het nul-scenario draagt de
gemeente niet bij aan de nodige vervangingsinvesteringen op sportpark De Horst. Het noodzakelijk
scenario beschrijft welke investeringen noodzakelijk zijn zodat de verenigingen de komende 5 á 10
jaar zelfstandig vooruit kunnen. Het laatste scenario ‘nuttig’ gaat verder dan de noodzakelijke
investeringen. Het gaat vooral om wenselijke voorzieningen, bijvoorbeeld het verduurzamen van de
verenigingen. Het kan zijn dat een investering nu als nuttig wordt gezien, maar over een aantal jaar
verandert in noodzakelijk.

Per vereniging is aangegeven welke investeringen in welk jaar nodig zijn en hoeveel zij zelf kunnen
betalen. Daarnaast is de vraag gesteld wat de verenigingen met elkaar kunnen doen om de situatie,
de exploitatie, te verbeteren. Hiervoor is een intentieverklaring opgesteld. In de intentieverklaring
geven de verenigingen aan waar zij de komende jaren, individueel en gezamenlijk, op in willen
zetten en waar zij zich hard voor willen maken. Hierdoor verandert de rol van de gemeente naar een
betrokken partij die meedenkt. Onderstaande punten zijn hierin onder meer opgenomen:
● Iedereen wil een goed en afwisselend sportaanbod.
● Meer promotie maken.
● Inzet op ledengroei.
● Onderlinge afstemming en samenwerking. Met behulp van de buurtsportcoach zorgen voor
win-win situaties voor zowel de kosten als opbrengsten van de verenigingen.