Verzegelen woningen uiterst middel tegen verhuur aan arbeidsmigranten

woensdag 6 maart 2019 12:15

Blik op Zeewolde- De gemeente is overgegaan op een uiterst middel om strijdig gebruik van recreatiewoningen op recreatiepark Horsterwold te bestrijden: sluiting/verzegelen van de woning.  Tegen een aantal eigenaren op recreatiepark Horsterwold is eerder handhavend opgetreden met een last onder dwangsom (25.000 euro), dat heeft er uiteindelijk echter niet toe geleid dat aan het strijdig gebruik een einde is gemaakt. Nadien werden er arbeidsmigranten gehuisvest in de recreatiewoning.

Op recreatiepark Horsterwold is de illegale huisvesting van arbeidsmigranten een groot probleem geworden. Veel eigenaren zien in deze verhuur een lucratief verdienmodel. Planologisch is het echter niet toegestaan om arbeidsmigranten te huisvesten in een recreatiewoning. Dit is ook onwenselijk omdat de leefpatronen van recreanten en arbeidsmigranten verschillen en met elkaar botsen. De recreatieve waarde van Horsterwold wordt hierdoor aangetast.

Voor die eigenaren, waarbij zelfs een dwangsom niet leidt tot beëindiging van het illegale gebruik, is daarom als ultimum remedium het opleggen van een last onder bestuursdwang noodzakelijk. Dit houdt in dat de eigenaren een termijn van 4 weken krijgen om de illegale verhuur alsnog te beëindigen en ook nadien beëindigd te houden. Voldoen ze hieraan niet (tijdig) dan zal uitvoering worden gegeven aan de bestuursdwang door het ontruimen, afsluiten en voor de duur van drie maanden verzegelen van de recreatiewoning. Hierdoor wordt de verhuur fysiek onmogelijk gemaakt.

Door het verzegelen van de recreatiewoning zullen de eigenaren gedurende drie maanden ook geen recreatief gebruik meer van hun eigendom (laten) maken. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft bepaald dat deze consequentie geen belemmering oplevert voor het opleggen en toepassen van bestuursdwang, omdat dit voor rekening en risico van de eigenaren komt.

Het uitvoeren van de bestuursdwang gaat met kosten gepaard. Zo zal er een slotenmaker moeten worden ingeschakeld en moeten mogelijk zaken worden afgevoerd en opgeslagen. Deze kosten zullen echter op de overtreders (de eigenaren) worden verhaald.

Na het bekendmaken van het besluit aan de overtreder, heeft hij vier weken de tijd om eigener beweging de illegale verhuur te beëindigen en beëindigd te houden. Na afloop van voornoemde vier weken, zullen toezichthouders controleren of daadwerkelijk aan de last is voldaan.