Straathoekwerk defintief naar 40 uur uitgebreid

donderdag 10 januari 2019 15:31

Blik op Zeewolde- Het straathoekwerk, dat sinds september 2017 van 20 naar 40 uur is gegaan op tijdelijke basis, wordt nu definitief op 40 uur gezet. de uitvoering blijft in handen van bureau nummer 13 uit Nunspeet. Het straathoekwerk is belangrijk voor de Zeewoldense jongeren en heeft met 40 uur de tijd om gericht overlastlocaties te bezoeken en indien benodigd een gericht actieplan op te stellen en uit te voeren. Het straathoekwerk bereikt veel jongeren. deze worden opgezocht en er wordt ondersteuning geboden bij het organiseren van hun leven. Zij doen dit onder andere door outreachend te werken, een inloop te organiseren, trainingen te verzorgen, jongeren door te verwijzen indien nodig en samen te werken met lokale en regionale partners.

Het straathoekwerk signaleert problemen of moeilijkheden in een vroeg(er) stadium. Zij kunnen snel ingrijpen zodat intensieve vormen van hulpverlening voorkomen of beperkt kunnen worden. Tevens vervullen zij een belangrijke rol bij het beperken van overlast, hoewel het straathoekwerk geen afname garandeert van het aantal risicojongeren en/of overlastmeldingen.

Wethouder Winnie Prins licht toe dat  zij niet zomaar subsidies wil geven maar het straathoekwerk goed loopt en zij positieve ontwikkelingen ziet. Een belangrijke ontwikkeling binnen het straathoekwerk is dat er gewerkt wordt volgens de DIN methode (doelen- inspanningen-netwerk) ofwel: het netwerk (verslavingszorg Tactus, De Basisz (arbeidsreintegratie) en het MDF (maatschappelijke dienstverlening) worden ingezet. ‘Het is niet meer van: wij lossen dat voor jou op,  er wordt nu verwezen naar  het netwerk om te helpen.’ Het straathoekwerk houdt wel in de gaten of de jongere inderdaad gebruik maakt van de verwijzing.