Oppositie stelt vragen over uitspraken wethouder Prins

maandag 21 oktober 2019 21:19

Blik op Zeewolde- De fracties van D66, PvdA/GroenLinks, BurgerBelang en Zeewolde Liberaal hebben schrijftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de uitspraken van wethouder Winnie Prins over stikstofcijfers RIVM. Het is opvallend dat vier oppositiepartijen gezamelijk vragen indienen.

In een interview op Omroep Flevoland- naar aanleiding van haar berichten op de sociale media-  trekt zij de neutraliteit van het Rijksinstituut RIVM in twijfel en beschuldigt het Rijksinstituut van goochelarij met cijfers. Volgens Prins wijken de plaatjes van het RIVM en het KNMI over stikstofuitstoot af bij het Windplan Groen in Dronten.

De oppositie heeft er werk van gemaakt en zelfs een transcriptie gemaakt van het gesprek op de provinciale omroep.

Uit de uitzending:

Verslaggever: ‘U stelt nu dus als wethouder de geloofwaardigheid van een Rijksinstituut ter sprake.’ Wethouder:   ‘Ja, ja’ Verslaggever:  ‘U beschuldigt ze zelfs van gegoochel met cijfers.’ Wethouder:  ‘Ja.’ Verslaggever:  ‘Dat is best een beschuldiging.’ Wethouder: ‘Ja, zeker weten. Maar wij moeten iets met die cijfers. Ik moet zelf kunnen vertrouwen op cijfers waar het rijk mee komt, zodat ik ook het verhaal naar de inwoners kan vertellen. En als ik daar onderbuik gevoelen bij heb dan sta ik niet zelf sterk in mijn schoenen en dat straal ik dan zeker uit – die twijfel – en dat geeft geen goed verhaal. Je moet gewoon een goed helder verhaal kunnen vertellen gebaseerd op daadwerkelijke cijfers.’ Verslaggever: ‘Maar heeft u dan in dit specifieke geval reden om aan te nemen dat die cijfers niet kloppen?’ Wethouder: ‘Nee, weet ik niet. Maar als ik andere plaatjes zie – weet je – dan ga ik twijfelen. Dan denk ik hoe kan het dat wij verschillende plaatjes hebben over één probleem, wie is dan degene die de waarheid in pacht heeft?’ Verslaggever: ‘Ja, ik zou dan als minister best wel een beetje gepikeerd zijn als een wethouder openlijk de betrouwbaarheid van mijn onderzoeksinstituut in twijfel trekt.’ Wethouder: ‘Ik denk dat het goed is dat je met z’n allen kijkt naar wat ligt erop tafel en je dan gepikeerd voelt, ga dan het gesprek vooral aan. Ik vind dat als je zoiets neerlegt dan is het een raar verhaal: dus we leggen het even stil en dan komt het wel goed, als je zuiver, helder nadenkt … tja, ik snap dat proces gewoon niet. Ik begrijp dat niet. Dat is raar.

In een reactie op deze beschuldiging reageert het ministerie van VWS naar Omroep Flevoland door te beklemtonen dat de methode die het RIVM gebruikt bij stikstofneerslag robuust is en wetenschappelijk verantwoord. Volgens Omroep Flevoland lieten de wethouders Wim van der Es en Egge Jan de Jonge vrijdag al weten dat wethouder Prins op persoonlijke titel sprak en haar uitspraken over het RIVM niet gedaan zijn namens het college van burgemeester en wethouders.

Vraag 1. Deelt het college de beschuldigingen van wethouder Prins aan het adres van de RIVM?

Vraag 2: Deelt het college de zorg van de fracties van D66, PvdA/GroenLinks, BurgerBelang en Zeewolde Liberaal dat als wethouders spreken op persoonlijke titel, dan wel op persoonlijke titel informatie uitwisselen die verkregen is uit hoofde van hun functie, dit nadelig kan zijn voor de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het bestuur, temeer omdat het in Zeewolde vrijwel in alle gevallen gaat om afwijkende meningen die – afhankelijk van de reacties – achteraf als persoonlijk worden betiteld?

Vraag 3: Is het college het met D66, PvdA/GroenLinks, BurgerBelang en Zeewolde Liberaal eens dat wanneer de gegevens/informatie waarop de mening is gebaseerd, verkregen zijn wegens de officiële bestuurlijke functie en de persoon in kwestie wordt aangesproken als wethouder, dit ten alle tijden vanuit de functie wordt uitgesproken?

Vraag 4: Is het college het met D66, PvdA/GroenLinks, BurgerBelang en Zeewolde Liberaal eens dat in de communicatie naar publieksgroepen, individuele burgers en de media, collegeleden te allen tijde transparant dienen te communiceren en, om misverstanden over collegestandpunten te voorkomen, zij zich van persoonlijke, politieke of maatschappelijke meningen dienen te onthouden?

Vraag 5: Deelt het college de mening van D66, PvdA/GroenLinks, BurgerBelang en Zeewolde Liberaal dat een wethouder zijn invloed en positie niet mag gebruiken om een persoonlijk, politiek of maatschappelijk belang veilig te stellen?

Vraag 6. De wetgever bepaalt dat het college van B&W, als bestuursorgaan, zijn taak zónder vooringenomenheid moet vervullen. Deelt het college de mening van D66, PvdA/GroenLinks, BurgerBelang en Zeewolde Liberaal dat op grond hiervan het college de verantwoordelijkheid heeft om ervoor te waken dat persoonlijke, politieke, maatschappelijke belangen van wethouders de openbare discussie en besluitvorming beïnvloeden?

Vraag 7: Is het college het met D66, PvdA/GroenLinks, BurgerBelang en Zeewolde Liberaal eens dat, door als college niet met één mond te spreken, dit de integriteit van het bestuur aantast en negatieve invloed heeft op initiatieven ter bevordering van burgerparticipatie en het de afstand tussen bestuur en publiek eerder groter dan kleiner maakt?

Vraag 8: Is het college het met D66, PvdA/GroenLinks, BurgerBelang en Zeewolde Liberaal eens dat het leveren van dergelijke ongefundeerde kritiek door wethouder Winnie Prins aan het adres van de RIVM, de positie van gemeente Zeewolde op het ministerie van Volksgezondheid Welzijn eerder schaadt dan goed doet?

Vraag 9: Kan het college aangeven of wethouder Winnie Prins ingaat op de uitnodiging van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn – ‘de deur staat wagenwijd open’ – om de cijfers van het RIVM over de uitstoot van stikstof in relatie tot de bouw van Windplan Groen in Dronten, nader toegelicht te krijgen? Graag alle vragen voorzien van een toelichting.   Namens de fracties van D66, PvdA/GroenLinks, BurgerBelang en Zeewolde Liberaal Wenda Westerhuis, fractievoorzitter D66.