Noodverordening van de Veiligheidsregio Flevoland

dinsdag 17 maart 2020 11:07

Blik op Zeewolde- Op zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen bekend gemaakt. Daarbij is de opdracht gegeven om met ingang van 15 maart 2020 om 18.00 uur eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s en seksinrichtingen te sluiten. Voor coffeeshops is het verbod op openstelling ook van toepassing behalve voor zover uitsluitend sprake is van de verkoop, aflevering of verstrekking van softdrugs (afhaalfunctie).

Uitgezonderd van deze opdracht zijn hotels, thuisbezorgde maaltijden en catering. Dit is een aanvulling op de maatregel om alle evenementen met meer dan honderd personen afgelast te houden en te verbieden, waaronder publieke locaties, zoals musea, concertzalen en theaters. De maatregelen gelden in elk geval tot en met 6 april 2020. Deze Noodverordening treedt in de plaats van de Noodverordening van 13 maart 2020. De Noodverordening is een besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus/ COVID-19. ​

De voorzitter van de veiligheidsregio Flevoland,    gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s,  gelet op de aanwijzingen van de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens
de minister van  Justitie en Veiligheid, kenmerk 1662578‐203166‐PG en
kenmerk 1663097‐203238‐PG,    besluit de volgende regeling vast te stellen:
Artikel 1. Werkingssfeer  Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die
behoren tot de  veiligheidsregio Flevoland, te weten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder
en Urk en Zeewolde.    Artikel 2. Verboden  1. Het is verboden om openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174 van de  Gemeentewet, samenkomsten in voor het publiek toegankelijke gebouwen en bijbehorende erven en  samenkomsten in besloten sfeer te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren dan wel te laten ontstaan  waar meer dan honderd personen gelijktijdig samenkomen, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel  te nemen. Dit verbod is niet van toepassing op de dagelijkse gang van zaken in het openbaar vervoer en  in gebouwen en bijbehorende erven van overheidsinstellingen en zorginstellingen.  2. Het is verboden om een van de volgende inrichtingen geopend te houden:  a. inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd (eet‐ en  drinkgelegenheden), met uitzondering van inrichtingen in bedrijven die niet voor het publiek  toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen in hotels ten behoeve van de hotelgasten;  b. sport‐ en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen),
waaronder zwembaden, sporthallen  en sportvelden;  c. sauna’s;  d. inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten van seksuele  handelingen met of voor een derde tegen betaling of bedrijfsmatig vertoningen van
erotischpornografische aard worden aangeboden;