Indienen zienswijzen Luchthavenbesluit Lelystad

dinsdag 5 februari 2019 17:39

Blik op Zeewolde- De ministerraad heeft eind december 2018 ingestemd met het verder in procedure brengen van het ontwerpbesluit tot wijzing van het Luchthavenbesluit Lelystad. Tot en met donderdag 21 februari kunnen ‘zienswijzen’ worden ingediend over dit besluit en op de milieueffectrapportage (MER). Gedurende de zienswijzeperiode organiseert de rijksoverheid informatiebijeenkomsten in de zes meest betrokken provincies.  De infobijeenkomst in Flevoland is op dinsdag 5 februari van 18.00 tot 21.30 uur in het Agora Theater in Lelystad

Na sluiting van de zienswijzenprocedure analyseert het ministerie alle binnengekomen ziens wijzen zorgvuldig. Hierna reageert het ministerie op ingediende zienswijzen in een Nota van Antwoord. Wanneer de Nota van Antwoord verschijnt, is op dit moment nog niet bekend. Indieners van een zienswijze krijgen hier automatisch bericht van. Tegen het vastgestelde wijzigingsbesluit Luchthavenbesluit Lelystad of de geactualiseerde MER is geen beroep mogelijk.

Een zienswijze indienen kan via www.platformparticipatie.nl/lucht- havenlelystad, tijdens de informatiebijeenkomsten, telefonisch tijdens kantooruren:  070-456 89 99 of per post: directie Participatie o.v.v. Ontwerpwijzigingsbesluit  Luchthavenbesluit Lelystad,  Postbus 20901, 2500 EX  Den Haag