Groen licht college voor fusie Openbaar Basisonderwijs

woensdag 7 februari 2018 20:53

Blik op Zeewolde- Door een fusie tussen de Stichting Openbaar Basisonderwijs Zeewolde (SOBZ) en Stichting Spilbasisscholen (SPIL) uit Dronten, moet toekomstbestendig goed openbaar onderwijs in de gemeente Dronten en Zeewolde gegarandeerd kunnen blijven worden. De fusie moet per 1 augustus dit jaar ingaan. Voor de fusie moet goedkeuring worden gevraagd aan het ministerie van OC&W, hiervoor is een verklaring van geen bezwaar nodig van Burgemeester en wethouders van de betreffende gemeenten.

Het doel van de voorgenomen fusie is toekomstbestendig goed openbaar onderwijs in de gemeente Dronten en Zeewolde te kunnen blijven garanderen. Het resultaat van deze schaalvergroting betekent verdere professionalisering van het openbaar onderwijs, meer efficiency, bestuurlijke continuïteit en behoud van werkgelegenheid. Er zullen met deze voorgenomen fusie geen scholen worden opgeheven waardoor de huidige diversiteit binnen dit aanbod behouden blijft.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden (GMR) van beide scholen hebben ingestemd met de fusie-effectrapportage.De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de fusie middels statutenwijziging.