Defensie bouwt zenderstation Juttepeerlaan om voor eigen zendingen

donderdag 7 december 2017 10:14

Blik op Zeewolde- Het ministerie van defensie bouwt het korte golf zenderstation aan de Juttepeerlaan om voor eigen doeleinden. Het zenderstation zal worden gebruikt als secundaire communicatie (primair is de communicatie via satelieten) om schepen en missies in het buitenland (wereldwijd) te bereiken. De huidige antennes/masten worden begin volgende jaar verwijderd om plaats te maken voor nieuwe antennes.

Het vermogen gaat naar beneden van 500 Kw in de oude situatie (toen het zenderpark gebruikt werd voor radiouitzendingen van de Wereldomroep) naar 10 Kw. Ook is minder frequentie nodig.

De huidige masten (tot 120 meter hoog, hoger dan de Dom in Utrecht)) worden vervangen door ‘reussen’antennes (ruitvormig) van ongeveer 40 meter hoogte. Medio 2020 wordt het zendstation nieuwe stijl in gebruik genomen.

Sinds 2012 is het Ministerie van Defensie eigenaar van het zendstation. Omdat er sprake is  van een defensieterrein, zal er permanente bewaking zijn. Dit soort stations zijn voorzover bekend geen doelwit van aanslagen. Het Ministerie regelt in principe haar eigen vergunningen; de gemeente is niet het bevoegd gezag voor defensiebouwwerken. Ook de verantwoordelijkheid voor het gebruik en de effecten van het zendstation zijn voor het Ministerie.

Defensie (projectleider Henk van Haren) heeft gesproken met een aantal direct aanwonenden. Maandag 11 december wordt bij Asian paradise een bijeenkomst gehouden voor overige aanwonenden (deze zijn opersoonlijk uitgenodigd). Defensie houdt een nulmeting en gaat daarna monitoren. Er is voor omwonenden een speciaal e-mailadres voor vragen. De gemeente heeft defensie gevraagd om een jaarlijkse rapportage met eventuele klachten en vragen over het station.

In de jaren ’90 werd het zendstation gebruikt door de Wereldomroep. Vanuit Zeewolde werden de uitzendingen over de gehele wereld verzonden. Hiervoor was zeer veel vermogen en energie nodig, waardoor er sprake was van een groot elektromagnetisch veld rondom de zendmast. Dit elektromagnetische veld zorgde voor verstoring op apparatuur van de omliggende agrarische bedrijven. Aanwonenden klaagden indertijd ook, sommigen meer dan anderen, over gezondheidseffecten. Deze zijn nooit causaal aangetoond.

Begin 2000 stopte de Wereldomroep met het gebruik van het zendstation, dat daarna lange tijd niet werd gebruikt. Inmiddels antieke apparatuur die de Wereldomroep gebruikte wordt bewaard in een ‘museum’ in het gebouw op het zenderpark. Dit gebouw is in deplorabele staat en wordt grondig verbouwd, dit zal ongeveer een jaar in beslag nemen.